O nama

 

Laboratorija je osnovana 2005., u sklopu Poliklinike Eurolab (gde se pored laboratorijske delatnosti obavljaju takođe i specijalizovani internistički, ginekološki i urološki pregledi). Sedište je u Novom Sadu, adresa: Cara Dušana 11b.

 

Osmišljena je kao visoko specijalizovana, savremena medicinska laboratorija za oblast mikrobiologije, virusologije, biohemije, imunologije, imunohemije hormona i tumorskih markera.

 

Zadatak Laboratorije je tačan i precizan nalaz o koncentraciji parametara (komponenata) u humanom biološkom materijalu, što je u funkciji lečenja i pomoći obolelom. Jedino se na taj način postaje paritetni deo zdravstvene zaštite (preventiva) i deo obrade pacijenta od dijagnostike i praćenja toka lečenja do prognoze bolesti (kurativa).

 

Laboratorija je opremljena savremenim aparatima i reagensima, prestižnih svetskih proizvođača (Siemens, Roche, Olympus, Tosoh, Sysmex). U laboratoriji funkcioniše i SLIS (laboratorijski informacioni sistem) koji vodi i automatizuje sve procese rada u laboratoriji, na odgovarajućim obrascima ili u slobodnoj formi i u kompjuterskom obliku, kao i u formi registratora.

Politika kvaliteta

 

Medicinska laboratorija „EUROLAB“ je specijalizovana ustanova zdravstvene delatnosti, čiji je zadatak da obavlja laboratorijsku dijagnostiku za potrebe stanovništva. Organizacija rada i principi funkcionisanja Laboratorije omogućavaju da sve grane medicine pravovremeno dobiju potrebnu laboratorijsku dijagnostičku uslugu. Laboratorija pruža neophodne stručno-metodološke i doktrinarne informacije. Da bi zadržala visoki stručni nivo Laboratorija je obavezna da stalno drži korak sa napretkom nauke, ostvarujući ispitivanja novih parametara i uvodeći nove metode i postupke rada. Zato je visokostručni kadar Laboratorije dužan da se stalno usavršava u oblasti laboratorijske dijagnostike.

 

Obaveza je Laboratorije da omogući, da ordinirajući lekar, odnosno pacijent, dobije tačan i pravovremeni nalaz o koncentraciji komponenata (parametara) u humanom biološkom materijalu, s obzirom na to da je pravovremeni nalaz u funkciji lečenja i pomoći obolelom. U tom cilju, Laboratorija neprekidno obezbeđuje potreban stručni kadar, opremu, meteode rada, i potrošne materijale. Istovremeno obezbeđuje odgovarajuću i osmišljenu organizaciju i tehnologiju rada, koja uključuje efikasan protok biološkog materijala, analitički rad i protok podataka.

 

Tačnost rezultata laboratorijskog isptivanja je najvažniji zahtev, a koji se obezbeđuje precizno definisanom organizacijom i tehnologijom rada. One obuhvataju sledeće faze: prijem pacijenata i uzoraka, označavanje uzetih uzoraka, trijažu biološkog materijala, laboratorijska ispitivanja, održavanje uslova radne sredine i sredstava za rad, kao i pravovremeno izdavanje rezultata ispitivanje.

 

Dobijeni rezultat je poverljiva informacija koja se dostavlja samo korisniku koji je postavio zahtev za ispitivanje. Pravilnost rada u svim navedenim procesima održava se sprovodđenjem mera spoljašnje i unutrašnje kontrole kvaliteta i nadzorom nad stručnim radom u Laboratoriji, validacijom primenjenih metoda i proverom analitičke pouzdanosti. Na ovaj način se stalno proveravaju dobijeni rezultati i obezbeđuje nepristrasnost i profesionalaizam u pružanju laboratorijskih usluga.

 

Sve reklamacije na kvalitet usluga Laboratorije moraju se rešavati blagovremeno i na zadovoljavajući način. U tom cilju, Laboratorija obezbeđuje da se uzorci čuvaju najmanje 24 sata.

 

Za rukovanje složenom i skupom opremom kojom Laboratorija raspolaže neophodan je i dobro obučen kadar. Zato Laboratoija planira i organizuje obuku koja se obavlja u Laboratoriji, drugim organizacijama i kod dobavljača opreme.

 

Primenom ove politike kvaliteta, dokumenata sistema kvaliteta koji iz nje proističu, doprinosi se izvršenju zadataka Laboratorije i pruža sigurnost korisnicima njenih usluga. Rukovodstvo Laboratorije je odgovorno da o tome upozna sve zaposlene i da obezbedi da se Politika kvaliteta primenjuje.Pripremila: Dr med. Slađana Gluhović, specijalista kliničke biohemije;


*/